TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Nhất Hào
  • 2 Dinh Lộc
  • 3 Nguyễn Nguyễn
  • 4 Hưng PL
  • 5 Việt V.

Đăng Nhập: Game Center (IOS)

- Rank: Bạc - Royale Pass: Lv 0

- Trang Phục: 2 - Skin Súng: 2

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ