TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Nhất Hào
  • 2 Dinh Lộc
  • 3 Nguyễn Nguyễn
  • 4 Hưng PL
  • 5 Việt V.

Đăng Nhập: Game Center (IOS)

- Rank: Bạch Kim - Royale Pass: Lv 0

- Trang Phục: 0 - Skin Súng: 8

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ