TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Tấn Phát
  • 2 Hoàng Việt
  • 3 Sơn Xuân
  • 4 Trọng Nguyễn
  • 5 Phuong Nguyen
  • 6 Châu Nhật Huy

Đăng Nhập: Game Center (IOS)

- Rank: Vàng - Royale Pass: Lv 0

- Trang Phục: 1 - Skin Súng: 2