TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Nhất Hào
  • 2 Dinh Lộc
  • 3 Nguyễn Nguyễn
  • 4 Hưng PL
  • 5 Việt V.

Đăng Nhập: Play Game (Android)

- Rank: Vàng - Royale Pass: Lv 29

- Trang Phục: 12 - Skin Súng: 20