TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Tấn Phát
  • 2 Hoàng Việt
  • 3 Sơn Xuân
  • 4 Trọng Nguyễn
  • 5 Phuong Nguyen
  • 6 Châu Nhật Huy

Đăng Nhập: Play Game (Android)

- Rank: Vàng - Royale Pass: Lv 29

- Trang Phục: 12 - Skin Súng: 20